ธรรมะ

  • โสดาบันเดินทางนี้
  • มรณสติและการปฏิบัติธรรม
  • แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
Z001-COVER

09 Jan

วันเข้าพรรษา (14-07-46)

พระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน วัดมาบจันทร์ – โสดาบันเดินทางนี้(เทศน์โยม) – 07 – วันเข้าพรรษา (14-07-46)

09 Jan

อเสวนา (15-01-45)

พระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน วัดมาบจันทร์ – โสดาบันเดินทางนี้(เทศน์โยม) – 06 – อเสวนา (15-01-45)

09 Jan

จิต … อารมณ์ (03-01-30)

พระอ.อนันต์ อกิญฺจโน – โสดาบันเดินทางนี้(เทศน์โยม) – 05 – จิต … อารมณ์ (03-01-30)

09 Jan

จิต … อารมณ์ (11-01-30)

พระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน วัดมาบจันทร์ – โสดาบันเดินทางนี้(เทศน์โยม) – 04 – จิต … อารมณ์ (11-01-30)

09 Jan

โสดาบันเดินทางนี้ (2)

พระอ.อนันต์ อกิญฺจโน – โสดาบันเดินทางนี้(เทศน์โยม) – 03 – โสดาบันเดินทางนี้ (2)

09 Jan

โสดาบันเดินทางนี้ (1)

พระอ.อนันต์ อกิญฺจโน – โสดาบันเดินทางนี้(เทศน์โยม) – 02 – โสดาบันเดินทางนี้ (1)

09 Jan

การทำกรรมฐาน

พระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน วัดมาบจันทร์ – โสดาบันเดินทางนี้(เทศน์โยม) – 01 – การทำกรรมฐาน

Z002-COVER

09 Jan

ความไม่เที่ยงของสังขาร

พระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน วัดมาบจันทร์ – มรณานุสสติและการปฏิบัติธรรม(เทศน์โยม) – 21 – ความไม่เที่ยงของสังขาร

09 Jan

ธรรมขจัดความกลัว ๒๔ ธ.ค. ๓๒ (๒)

พระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน วัดมาบจันทร์ – มรณานุสสติและการปฏิบัติธรรม(เทศน์โยม) – 20 – ธรรมขจัดความกลัว ๒๔ ธ.ค. ๓๒ (๒) (24-12-32)

09 Jan

ธรรมขจัดความกลัว ๒๔ ธ.ค. ๓๒ (๑)

พระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน วัดมาบจันทร์ – มรณานุสสติและการปฏิบัติธรรม(เทศน์โยม) – 19 – ธรรมขจัดความกลัว ๒๔ ธ.ค. ๓๒ (๑) (24-12-32)

09 Jan

มิจฉาทิฏฐิ

พระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน วัดมาบจันทร์ – มรณานุสสติและการปฏิบัติธรรม(เทศน์โยม) – 18 – มิจฉาทิฏฐิ

09 Jan

พรอันเลิศ

พระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน วัดมาบจันทร์ – มรณานุสสติและการปฏิบัติธรรม(เทศน์โยม) – 17 – พรอันเลิศ

09 Jan

ธรรมปฏิบัติ ๓๐ มี.ค. ๓๕

พระอ.อนันต์ อกิญฺจโน – มรณานุสสติและการปฏิบัติธรรม(เทศน์โยม) – 16 – ธรรมปฏิบัติ ๓๐ มี.ค. ๓๕ (30-03-35)

09 Jan

ชี้ขุมทรัพย์

พระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน วัดมาบจันทร์ – มรณานุสสติและการปฏิบัติธรรม(เทศน์โยม) – 15 – ชี้ขุมทรัพย์

09 Jan

สมมุติ วิมุติ

พระอ.อนันต์ อกิญฺจโน – มรณานุสสติและการปฏิบัติธรรม(เทศน์โยม) – 14 – สมมุติ วิมุติ

09 Jan

แยกอารมณ์ออกจากจิต

พระอ.อนันต์ อกิญฺจโน – มรณานุสสติและการปฏิบัติธรรม(เทศน์โยม) – 13 – แยกอารมณ์ออกจากจิต

09 Jan

ข้อปฏิบัติไม่ผิด

พระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน วัดมาบจันทร์ – มรณานุสสติและการปฏิบัติธรรม(เทศน์โยม) – 12 – ข้อปฏิบัติไม่ผิด

09 Jan

จิต… ผู้รู้ … อารมณ์

พระอ.อนันต์ อกิญฺจโน – มรณานุสสติและการปฏิบัติธรรม(เทศน์โยม) – 11 – จิต… ผู้รู้ … อารมณ์

09 Jan

ธรรมทั้งหลายทั้งปวง ไม่ควรยึดมั่น

พระอ.อนันต์ อกิญฺจโน – มรณานุสสติและการปฏิบัติธรรม(เทศน์โยม) – 10 – ธรรมทั้งหลายทั้งปวง ไม่ควรยึดมั่น

09 Jan

บริกรรมภาวนา

พระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน วัดมาบจันทร์- มรณานุสสติและการปฏิบัติธรรม(เทศน์โยม) – 09 – บริกรรมภาวนา

09 Jan

พระโพธิสัตว์…เมตตาบารมี

พระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน วัดมาบจันทร์ – มรณานุสสติและการปฏิบัติธรรม(เทศน์โยม) – 08 – พระโพธิสัตว์…เมตตาบารมี

09 Jan

สัมมาสมาธิ มีอยู่ในปัญญา

พระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน วัดมาบจันทร์ – มรณานุสสติและการปฏิบัติธรรม(เทศน์โยม) – 07 – สัมมาสมาธิ มีอยู่ในปัญญา

09 Jan

อบรมนิสิตเภสัช ๐๘ มิ.ย. ๔๖

พระอ.อนันต์ อกิญฺจโน – มรณานุสสติและการปฏิบัติธรรม(เทศน์โยม) – 06 – อบรมนิสิตเภสัช ๐๘ มิ.ย. ๔๖ (08-06-46)

09 Jan

อบรมชาวต่างชาติที่มาหล่อพระ ๑๒ มี.ค. ๔๗ (12-03-47)

พระอ.อนันต์ อกิญฺจโน – มรณานุสสติและการปฏิบัติธรรม(เทศน์โยม) – 05 – อบรมชาวต่างชาติที่มาหล่อพระ ๑๒ มี.ค. ๔๗ (12-03-47)

09 Jan

ฐานที่ตั้งแห่งสติ

พระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน วัดมาบจันทร์ – มรณานุสสติและการปฏิบัติธรรม(เทศน์โยม) – 04 – ฐานที่ตั้งแห่งสติ

08 Jan

ที่อยู่ของใจ ๐๓ มี.ค. ๔๗ (03-03-47)

พระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน วัดมาบจันทร์ – มรณานุสสติและการปฏิบัติธรรม(เทศน์โยม) – 03 – ที่อยู่ของใจ ๐๓ มี.ค. ๔๗ (03-03-47)

08 Jan

มรณานุสสติและการ

พระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน วัดมาบจันทร์ – มรณานุสสติและการปฏิบัติธรรม(เทศน์โยม) – 02 – มรณานุสสติและการปฏิบัติธรรม ๒๖ ส.ค. ๒๘ (26-08-28)

08 Jan

สมาธิเพื่อความหลุดพ้น

พระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน วัดมาบจันทร์- มรณานุสสติและการปฏิบัติธรรม(เทศน์โยม) – 01 – สมาธิเพื่อความหลุดพ้น

Z003-COVER