09 Jan

จิต… ผู้รู้ … อารมณ์

พระอ.อนันต์ อกิญฺจโน – มรณานุสสติและการปฏิบัติธรรม(เทศน์โยม) – 11 – จิต… ผู้รู้ … อารมณ์

09 Jan

ธรรมทั้งหลายทั้งปวง ไม่ควรยึดมั่น

พระอ.อนันต์ อกิญฺจโน – มรณานุสสติและการปฏิบัติธรรม(เทศน์โยม) – 10 – ธรรมทั้งหลายทั้งปวง ไม่ควรยึดมั่น

09 Jan

บริกรรมภาวนา

พระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน วัดมาบจันทร์- มรณานุสสติและการปฏิบัติธรรม(เทศน์โยม) – 09 – บริกรรมภาวนา

09 Jan

พระโพธิสัตว์…เมตตาบารมี

พระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน วัดมาบจันทร์ – มรณานุสสติและการปฏิบัติธรรม(เทศน์โยม) – 08 – พระโพธิสัตว์…เมตตาบารมี

09 Jan

สัมมาสมาธิ มีอยู่ในปัญญา

พระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน วัดมาบจันทร์ – มรณานุสสติและการปฏิบัติธรรม(เทศน์โยม) – 07 – สัมมาสมาธิ มีอยู่ในปัญญา

09 Jan

อบรมนิสิตเภสัช ๐๘ มิ.ย. ๔๖

พระอ.อนันต์ อกิญฺจโน – มรณานุสสติและการปฏิบัติธรรม(เทศน์โยม) – 06 – อบรมนิสิตเภสัช ๐๘ มิ.ย. ๔๖ (08-06-46)

09 Jan

อบรมชาวต่างชาติที่มาหล่อพระ ๑๒ มี.ค. ๔๗ (12-03-47)

พระอ.อนันต์ อกิญฺจโน – มรณานุสสติและการปฏิบัติธรรม(เทศน์โยม) – 05 – อบรมชาวต่างชาติที่มาหล่อพระ ๑๒ มี.ค. ๔๗ (12-03-47)

09 Jan

ฐานที่ตั้งแห่งสติ

พระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน วัดมาบจันทร์ – มรณานุสสติและการปฏิบัติธรรม(เทศน์โยม) – 04 – ฐานที่ตั้งแห่งสติ

09 Jan

วันเข้าพรรษา (14-07-46)

พระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน วัดมาบจันทร์ – โสดาบันเดินทางนี้(เทศน์โยม) – 07 – วันเข้าพรรษา (14-07-46)

09 Jan

อเสวนา (15-01-45)

พระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน วัดมาบจันทร์ – โสดาบันเดินทางนี้(เทศน์โยม) – 06 – อเสวนา (15-01-45)