09 Jan

สัมมาสมาธิ มีอยู่ในปัญญา

พระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน วัดมาบจันทร์ – มรณานุสสติและการปฏิบัติธรรม(เทศน์โยม) – 07 – สัมมาสมาธิ มีอยู่ในปัญญา