ธรรมะ


โสดาบันเดินทางนี้

Z001-COVER

January 9, 2016
พระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน วัดมาบจันทร์ - โสดาบันเดินทางนี้(เทศน์โยม) - 07 - วันเข้าพรรษา (14-07-46)
January 9, 2016
พระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน วัดมาบจันทร์ - โสดาบันเดินทางนี้(เทศน์โยม) - 06 - อเสวนา (15-01-45)
January 9, 2016
พระอ.อนันต์ อกิญฺจโน - โสดาบันเดินทางนี้(เทศน์โยม) - 05 - จิต ... อารมณ์ (03-01-30)
January 9, 2016
พระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน วัดมาบจันทร์ - โสดาบันเดินทางนี้(เทศน์โยม) - 04 - จิต ... อารมณ์ (11-01-30)
January 9, 2016
พระอ.อนันต์ อกิญฺจโน - โสดาบันเดินทางนี้(เทศน์โยม) - 03 - โสดาบันเดินทางนี้ (2)
January 9, 2016
พระอ.อนันต์ อกิญฺจโน - โสดาบันเดินทางนี้(เทศน์โยม) - 02 - โสดาบันเดินทางนี้ (1)
January 9, 2016
พระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน วัดมาบจันทร์ - โสดาบันเดินทางนี้(เทศน์โยม) - 01 - การทำกรรมฐาน


มรณสติและการปฏิบัติธรรม

Z002-COVER

January 9, 2016
พระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน วัดมาบจันทร์ - มรณานุสสติและการปฏิบัติธรรม(เทศน์โยม) - 21 - ความไม่เที่ยงของสังขาร
January 9, 2016
พระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน วัดมาบจันทร์ - มรณานุสสติและการปฏิบัติธรรม(เทศน์โยม) - 20 - ธรรมขจัดความกลัว ๒๔ ธ.ค. ๓๒ (๒) (24-12-32)
January 9, 2016
พระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน วัดมาบจันทร์ - มรณานุสสติและการปฏิบัติธรรม(เทศน์โยม) - 19 - ธรรมขจัดความกลัว ๒๔ ธ.ค. ๓๒ (๑) (24-12-32)  
January 9, 2016
พระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน วัดมาบจันทร์ - มรณานุสสติและการปฏิบัติธรรม(เทศน์โยม) - 18 - มิจฉาทิฏฐิ
January 9, 2016
พระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน วัดมาบจันทร์ - มรณานุสสติและการปฏิบัติธรรม(เทศน์โยม) - 17 - พรอันเลิศ
January 9, 2016
พระอ.อนันต์ อกิญฺจโน - มรณานุสสติและการปฏิบัติธรรม(เทศน์โยม) - 16 - ธรรมปฏิบัติ ๓๐ มี.ค. ๓๕ (30-03-35)
January 9, 2016
พระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน วัดมาบจันทร์ - มรณานุสสติและการปฏิบัติธรรม(เทศน์โยม) - 15 - ชี้ขุมทรัพย์
January 9, 2016
พระอ.อนันต์ อกิญฺจโน - มรณานุสสติและการปฏิบัติธรรม(เทศน์โยม) - 14 - สมมุติ วิมุติ
January 9, 2016
พระอ.อนันต์ อกิญฺจโน - มรณานุสสติและการปฏิบัติธรรม(เทศน์โยม) - 13 - แยกอารมณ์ออกจากจิต
January 9, 2016
พระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน วัดมาบจันทร์ - มรณานุสสติและการปฏิบัติธรรม(เทศน์โยม) - 12 - ข้อปฏิบัติไม่ผิด
January 9, 2016
พระอ.อนันต์ อกิญฺจโน - มรณานุสสติและการปฏิบัติธรรม(เทศน์โยม) - 11 - จิต... ผู้รู้ ... อารมณ์
January 9, 2016
พระอ.อนันต์ อกิญฺจโน - มรณานุสสติและการปฏิบัติธรรม(เทศน์โยม) - 10 - ธรรมทั้งหลายทั้งปวง ไม่ควรยึดมั่น
January 9, 2016
พระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน วัดมาบจันทร์- มรณานุสสติและการปฏิบัติธรรม(เทศน์โยม) - 09 - บริกรรมภาวนา
January 9, 2016
พระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน วัดมาบจันทร์ - มรณานุสสติและการปฏิบัติธรรม(เทศน์โยม) - 08 - พระโพธิสัตว์...เมตตาบารมี
January 9, 2016
พระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน วัดมาบจันทร์ - มรณานุสสติและการปฏิบัติธรรม(เทศน์โยม) - 07 - สัมมาสมาธิ มีอยู่ในปัญญา
January 9, 2016
พระอ.อนันต์ อกิญฺจโน - มรณานุสสติและการปฏิบัติธรรม(เทศน์โยม) - 06 - อบรมนิสิตเภสัช ๐๘ มิ.ย. ๔๖ (08-06-46)
January 9, 2016
พระอ.อนันต์ อกิญฺจโน - มรณานุสสติและการปฏิบัติธรรม(เทศน์โยม) - 05 - อบรมชาวต่างชาติที่มาหล่อพระ ๑๒ มี.ค. ๔๗ (12-03-47)
January 9, 2016
พระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน วัดมาบจันทร์ - มรณานุสสติและการปฏิบัติธรรม(เทศน์โยม) - 04 - ฐานที่ตั้งแห่งสติ
January 8, 2016
พระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน วัดมาบจันทร์ - มรณานุสสติและการปฏิบัติธรรม(เทศน์โยม) - 03 - ที่อยู่ของใจ ๐๓ มี.ค. ๔๗ (03-03-47)
January 8, 2016
พระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน วัดมาบจันทร์ - มรณานุสสติและการปฏิบัติธรรม(เทศน์โยม) - 02 - มรณานุสสติและการปฏิบัติธรรม ๒๖ ส.ค. ๒๘ (26-08-28)
January 8, 2016
พระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน วัดมาบจันทร์- มรณานุสสติและการปฏิบัติธรรม(เทศน์โยม) - 01 - สมาธิเพื่อความหลุดพ้น


แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

Z003-COVER